27. jaanuar 2012

Avalikustan invatakso rahulolu uurimuse tulemused


Tallinna Puuetega Inimeste Koda viis 10. aastat läbi rahulolu küsitlust ja leiame, et järjepidevus võimaldab võrrelda tulemusi eelmiste aastatega. Seisuga 01.01.2011 oli Tallinnas puuetega inimesi kokku 21 863, sh 14 019 raske ja sügava puudega inimest. Kokku oli seisuga 01.11.2011 taksoteenuse kasutamise võimalus magnetkaardi alusel 989 inimesel, kusjuures vanim klient on 96-aastane naine ja noorim 3-aastane tütarlaps. Valimisse kuulus iga 11. invatakso magnetkaardi kasutaja. Valim moodustati juhuvaliku alusel 12,6 % invatakso teenuse kasutajatest (125 klienti). Ankeedid saadeti klientidele koju koos vastusümbrikuga koju. Juba paar aastat on suurimaks probleemiks taksoteenusele eraldatud eelarveliste vahendite ebapiisavus ja seda olukorras, kus meil on kohustus väljastada uutele klientidele taksokaarte, kuid lisarahastust Tallinna eelarvest ei kaasne. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud uute klientide arv 14,3% võrra ja uusi inimesi on lisandunud 160, sh 115 eakat ja 39 tööealist liikumis- ja nägemispuudega inimest ning 6 lapsele taotles taksoteenust lapsevanem. Ratastoolikasutajaid on juurde tulnud 41. Tööbussiringi kasutas 13 inimest, neist 8 ratastoolikasutajat ja 4 liikumispuudega inimest (2010 – 9; 2009 – 6 inimest).

Ankeetküsitlus oli kirjalik ja vastamine vabatahtlik, kuid võrreldes eelmise aastaga oli vastajaid palu rohkem – 76 (2010 – 42; 2009 – 48, 2008 – 64 ja 2007 – 46) ja kaks valimisse osutunud inimest olid surnud. Vastajatest olid 61,8% naised ja 38,2% mehed, vanuseline koosseis jagunes: 16 – 64-aastaseid oli 43,4%, üle 65-aastaseid – 56,6% ja alla 16aastaseid laste vanematelt ankeete ei tagastatud. Tagastatud ankeetidest selgus, et 43,3% (45) invatakso (Tulika Takso) ja 31,7% (33) invabussi taksoteenuse (Termak) kasutajad, 8,6% (9) kasutas isiklikku sõiduautot, 8,6% (9) ühistransporti ja 3,4% (4) kasutas Termaki bussiringiteenust tööl käimiseks. Muu variandile  vastajaid oli 3,95 (4) ja selgitustena toodi välja kahel korral, et pole veel teenust kasutanud ja 2 valimisse sattunud inimese korral teatati, et nad on surnud. Küsitlusest selgus, et  taksoteenuse kasutamisega oli võrreldes eelmiste aastatega püsinud samal heal tasemel. Rahulolu Tallinna Puuetega Inimeste Koja tööga taksoteenuse koordineerimisel oli võrreldes eelmise aastaga jäänud samaks, sest heaks hindas 91,5% (2010 -  94,9%; 2009 – 100%), rahuldavaks 8,4% (2010 - 2,6%) ja mitterahuldavaks 0% (2010 - 2,6% ). Rahulolematuse põhjuseid välja ei toodud.

Taksojuhtide tööd hindas heaks 89,5% heaks (2010 – 87,2%; 2009 – 89,1%), mis on veidi kõrgem kui eelmisel aastal; rahuldavaks hindas teenindamist 6,5% (2010 – 12,8%) ja mitterahuldavaks 4%. Küsisime taksoteenuse kasutajatelt kas nad kasutavad invatakso teenust öisel ajal ajavahemikus kella 24.00 kuni kella 6.00 ja 78,9% (60) ei olnud kasutanud aga 18,4% (14) olid vajanud invabussi taksoteenust öisel ajal. Dispetšerite tööd hindas taksotellimusel heaks 88% (2010 – 92,1%, 2009 – 87,8%, 2008 – 72,3%) klientidest, mis on võrreldes eelmise aastaga natukene langenud. Rahuldava hinnangu andsid 8% (2010 – 7,9%; 2009 – 12,2%, 2008 – 24,6%) ja mitterahuldavat hinnangu andsid 3 inimest ehk 4% vastanutest (2010 – 0%; 2009 – 0%; 2008 – 3,1%, 2007 - 4,3%; 2006 -  43%).

Invatakso magnetkaarte oli 1.detsembriks 2011 väljastatud kokku 1461. Invatakso kasutamise võimalus oli 989 inimesel. See näitab, et koordineerija töökoormuseks sama suuruses kui linnaosade sotsiaaltöötajatel. Palju on vene keelt kõnelevaid kliente, mille tõttu sai tõlgitud taksoteenuse taotlemise ja kasutamise tingimused vene keelde. Materjalid ja informatsioon on kättesaadav ka www.tallinnakoda.ee > taksoteenus all. Sel aastal saime toetust invatakso meelespea trükkimiseks ja välja andmiseks. Käesoleval aastal viidi läbi Tallinna linnas sotsiaaltransporditeenuste audit. Sellest tulenevalt täpsustasime kaebuste esitamise korda. Kaebuste lahendamine. Kaebuse menetlemisel uuritakse probleemi tausta, kuulates ära kliendi, taksojuhi, dispetšeri. Kui erimeelsus laheneb dispetšeri tasandil, on dispetšer kohustatud sellest informeerima ettevõtte juhti. Kaebuse menetlemiseks, kui selleks on vajadus,  kutsub TPIK kokku puuetega inimeste taksokomisjoni, milles osaleb ka hankija esindaja. Pretensioonide esitamisel sõidu maksumuse kohta peavad olema esitada sõidudokumendid. Kirjaliku kaebuse esitanud kliendile vastatakse 7 päeva jooksul kliendile sobilikul viisil. Koostöö ja infovahetus on olnud läbi aastate tähtsal kohal Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja linnaosavalitsuste sotsiaaltöötajate vahel (koosolekud, nõupidamised, ümarlauad jmt), on arutatud probleeme, vahetatud kogumusi ja saadud uusi teadmisi. Alates 2005. aastast on  töötavad ratastoolikasutajad pääsenud tööle Termaki Autobussi AS tööbussiringi abiga. Üles on kerkinud probleem invataksoteenuse rahastusega, sest vajadus on oluliselt suurem kui limiit, mis on ebapiisav. Juba teist aastat ei peetud taksofirmade (Tulika takso, Termaki Autopargi AS) poolt vajalikuks taksojuhtide koolitamist ja invatakso osutajatele koolitusi ei toimunud. Tõenäoliselt on tegemist nende invataksot osutavate taksojuhtidega, kes on juba aastaid töötanud ja omandanud vilunud oskused puudega inimeste teenindamisel, abistamisel. Taksojuhid, dispetserid ja invabussijuhid  läbisid puudega inimeste teenindamise koolitused 2008. ja 2009.aastal. Aruannetest lähtuvalt on puuetega inimesi teenindanud ligikaudu 108 taksojuhti kuus. 

Uurimusega on võimalik tutvuda ja need edastatakse järgmiselt: 1)      teenuse finantseerijale - Tallinna Sotsiaal-  ja Tervishoiuametile; 2)      teenust osutavatele taksofirmadele  - Tulika Takso ja Termaki Autopark; 3)      TPIK kodulehele – www.tallinnakoda.ee - trükised ja materjalid - uurimus 2011.a.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...