21. veebruar 2019

Hea teada: Valmis Tallinna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem

Pikk pikk töö sai valmis. Puuetega inimeste invatakso ja liiniveo- ja juhuveoteenuse kaustajatele tähendab see seda, et alates 01.01.2019 muutus sotisaaltransporditeenuse korraldus. 
 Kuna 1.01.2019 muutus sotsiaaltransporditeenuse korraldus ja kehtima hakkas  Isikutele, kes on kasutanud 2018. aastal sotsiaaltransporditeenuseid Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusest nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“ üleminekuaeg. Määruse paragrahvi 15 kohaselt on isikul, kellele on linna eelarvevahenditest rahastatavat liiniveo-, juhuveo või taksoveoteenust osutatud enne 1. jaanuari 2019, osutatakse teenust käesolevat määrust rakendamata 30. juunini 2019. 

Uue korra kohaselt tuleb esitata taotlus elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale. Teenusevajadust tuleb inimesel põhjendada, nimetada asjaolud, miks taotlejal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit. Hoolekandeosakond kontrollib taotleja teenusevajadust ja liiniveo puhul soovitud sihtkoha kohasust, kasutades puude raskusastme määramisel, töövõime hindamisel ja muudele sotsiaalteenustele suunamisel kogutud andmeid. Hoolekandeosakonnal on õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid ja -dokumente. Hoolekandeosakonnal on õigus vajaduse korral külastada taotlejat tema elu- või viibimiskohas, hinnata teenusevajadust ning taotleja võimet ühissõidukiga liikuda.

Selleks, et sotsiaalhoolekande osakond saaks otsuse teha ja anda õiguse sotsiaaltransporditeenuse kasutamiseks hindab sotsiaaltöötaja isiku abivajadust, sh ühistransporditeenuse kasutamise takistust ja muu abi korraldamise vajadust ning ka seda kas sotsiaaltransporditeenuse kasutamine on põhjendatud. Otsuse teeb linnaosa valitsus tähtajalist, st kuni puude otsuse kehtivuse ajani, tähtajatu puude korral kuni 5 aastaks. Rehabilitatsiooniplaan, tegevuskava, juhtumiplaan, töötukassa hinnang, arstitõend, töötamist tõendav tõend vmt dokumendid on abiks teenuse taotlemisel otsuse vormistamiseks, kuid need ei saa olla kohustuslikud. Kirjale on lisatud ka uus teenuse taotluse vorm. Loodame märtsikuus avada iseteeninduskeskkonna. 

Rohkem infot leiate siit: 
https://www.tallinn.ee/Teenus-Puuetega-inimeste-liiniveoteenus

Selle uue infosüsteemi valmimisest teavitas ka 21.02.2019 raepressi uudis: Valmis Tallinna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem

Tallinna linnal on valminud sotsiaaltranspordi teenuse infosüsteem koostöös Andmevara ASi, Trinidad  Wiseman OÜ ja R-Süsteemide OÜga.

„Tallinn pöörab suurt tähelepanu avaliku ruumi ligipääsetavuse parandamisele, linnaelanike sotsiaalsele ja füüsilisele turvalisusele ning eneseteostusvõimaluste mitmekesistamisele“, ütles abilinnapea Tõnis Mölder, kelle sõnul koostas Tallinn esimese kohaliku omavalitsusena Eestis 2016. aastal ligipääsetavuse arengusuunad, mis käsitlevad ligipääsetavuse parandamist pealinnas. „Muu hulgas peetakse tähtsaks rakendada ametiasutuste töös tänapäevaseid IT-taristu võimalusi ja pakkuda linnaelanikele laia valikut e-teenuseid“, lisas Mölder
Tallinna linna tegevust  toetavad suunised „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2022: uued sammud tõketeta Euroopa suunas“. Ka neis  Euroopa Liidu suunistes ligipääsetavuse tagamise kohta liikmesriikides on oluline koht info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse parandamisel.
Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil“ raames toetatud projekti „Puuetega inimeste sotsiaaltranspordi (PIT2) infosüsteemi loomine“ eesmärk oli arendada  sotsiaaltransporditeenuse igapäevast korraldamist Tallinnas.
Projekt algas 5. jaanuaril 2018 ja lõpeb 28. veebruaril tänavu aastal. Projekti kogumaksumus on 479 102,4 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 361 250 eurot ja Tallinna linna omafinantseering 117 852,4 eurot.

Uus infosüsteem muudab sotsiaaltransporditeenuse puuetega inimestele paremini kättesaadavaks. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima sõnul on sotsiaaltransporditeenust osutatud juba pikki aastaid, et toetada Tallinna puuetega inimeste toimetulekut ja aktiivsust. Hästi toimivat teenust, mis hõlmab liiniveoteenust, juhuveoteenust ja taksoveoteenust, kasutab igal aastal ligi 2800 inimest, aasta-aastalt on kasutajate arv suurenenud. Sotsiaaltransporditeenust  korraldavad Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet ning linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakonnad. Veoteenust osutavad Tulika Takso ja linnale kuuluv Termaki Autopargi AS.

Kogu sotsiaaltransporditeenuse kasutamisega seonduv tegevus muutub uues infosüsteemis alates teenuse taotlemisest kuni teenuse kasutamiseni lihtsamaks ja automaatsemaks. Iseteeninduskeskkonnas saab kodust lahkumata esitada sotsiaalteenuse taotluse ja saada selle suhtes tehtud otsuse, hallata sõidutellimusi ning saada ülevaate teenuste kasutamisest ja rahalistest limiitidest. Kohalike omavalitsuste osutatavate sotsiaalteenuste valdkonnas on tegemist Eesti kõige nüüdisaegsema lahendusega. Peale linnaelanike saab uuest infosüsteemist kasu ka linn, sest muu hulgas võimaldab see rakendada uuenduslikke lahendusi sotsiaalteenuste kulutõhusamaks korraldamiseks.
Uus infosüsteem parandab teenuse kvaliteeti, kättesaadavust ja kasutusmugavust, mis on eriti oluline teenuse sihtrühma seisukohast - kasu saavate inimeste hulk on suur. Uus infosüsteem võetakse Tallinnas igapäevasesse kasutusse selle aasta märtsis.


Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...