21. detsember 2012

Uurisime invatakso kasutajate rahuloluTänan kõiki ettepanekekute tegijaid, küsitlusele vastajaid ja taksojuhte, dispetsereid ja juhtkonda Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist, Tulika Taksost, Termaki Autopargist ja ka taksokomisjoni liikmeid. Teie kaasabil saame parandada teenuse kvaliteeti ja lahendada probleeme. Ainus mille vastu me ei saa on see, et  suureneb invatakso kasutajate arv (2 viimase aastaga 35%), mis toob kaasa suurema töökoormuse meile kõigile. Olete endiselt abivalmid, koostöövalmis ja kannatlikud meie klientide soovide täitmisel ja teenindamisel.

Lühikokkuvõte invatakso teenuse uurimusest 2012. aastal.

Invatakso eesmärk on parandada puuetega inimeste elukvaliteeti, avardada nende võimalusi ühiskonnas toimetulekuks ja võimaldada juurdepääs üldistele avalikele teenustele. Puuetega inimestel on invatakso vajadus põhjendatud, sest liikumis- ja nägemispuudega inimestel on raskusi tavatranspordi kasutamisega ja ühistranspordi kasutamine tekitab probleeme ligipääsetavuse ja vahemaa või kauguse tõttu, mis jääb peatuste ja kodu või asutuste vahele. Praeguse rahastuse juures ei taga invatakso limiit teenuse kättesaadavust, sest inimeste vajadused on oluliselt suuremad.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda koordineerib invastaksoteenust alates 1998.aastast. Puuetega inimesi oli Tallinnas 1.01.2012 seisuga 23 898 inimest, sh sügava ja raske puudega 15 333 inimest. Invateenuse kasutamise võimalus oli 1.detsembri 2012.a. seisuga 1182 kliendil ehk 7,7% sügava ja raske puudega elanikest (2011 – 989, 2010 – 927; 2009 – 865, 2008 – 825, 2007 – 639). Vanim invatakso kasutaja on 97-aastane naine ja noorim 3-aastane tüdruk. Viimase aastaga on suurenenud teenuse kasutajate arv 19,5% (2011 - 14,3%) võrra ja uusi invatakso kasutajaid on lisandunud 161, sh 59 eakat (2011 - 65), 81 (2011 – 71) tööealist ja 21 puudega last (2011 - 10). Ratastoolikasutajaid lisandus 48 isikut. Tulika Takso AS invataksot kasutab 971 klienti ja Termaki Autopargi AS ratastoolibussi invatakso teenust 211 klienti. Töötavate ratastoolikasutajate invatranspordi teenust tööle saamiseks kasutas 11 inimest.

Rahulolu küsitlust viimbe läbi 11. korda ja seetõttu on uurimuse tulemused võrreldavad eelmiste aastate tulemustega. Valimisse kuulus iga 11. invatakso magnetkaardi kasutaja. Uurimuse analüüs on tehtud 2012. aasta oktoobris-novembris Tallinna invataksoteenuse klientidelt tagastatud ankeetküsitluse põhjal, mille tulemusena 116-st saadetud ankeedist laekus täidetuna 67, mis teeb vastanute aktiivsuseks 57,8%.

Ankeetküsitlus oli kirjalik ja vastamine vabatahtlik, kuid vastajate arv oli oluliselt suurem- 67 (2011 – 76, 2010 – 42; 2009 – 48, 2008 – 64 ja 2007 – 46). Vastajatest olid 58,2% naised ja 41,8% mehed, vanuseline koosseis jagunes: kuni 15- aastastaseid oli 4,8%, 16-64-aastaseid oli 40,3% ja üle 65-aastaseid 54,9%.

Küsitlusest selgus, et rahuololu invatakso teenuse kasutamisega on tõusnud 100%ni   (2011 – 96%, 2010 – 100%; 2009 – 97,9%, 2008 – 93,9%), sest teenuse kasutamisega rahuolematiud ei olnud (2011 – 4%, 2010 – 0%; 2009 – 2,1%, 2008 – 6,1%).
Dispetšerite teenindamisega oli rahulolu 98,5% (2011 - 96%, 2010 – 100%; 2009 – 100%, 2008 – 96,9%) ja mitte rahul kliente oli 1,5%, (2011 - 4%, 2010 – 0%; 2009 – 0%, 2008 – 3,1%, 2007 - 4,3%).
Taksoteenuse koordineerimisega, st Tallinna Puuetega Inimeste Koja tööga olid 65 vastajast rahul 64 vastajat, seega 98,4% (2011 - 91,5%, 2010 - 97,5%; 2009 – 100%, 2008 – 93,8%) vastas jaatavalt ja rahulolematuid oli 1 vastajat ehk 1,5% (2011 – 8,1%,  2010 - 2,5%; 2009 – 0%, 2008 - 6,2%).  Kui üldiselt ollakse invatakso teenuse kvaliteediga rahul, siis üles on kerkinud probleem invatakso teenuse rahastusega, sest vajadus on kordi suurem kui limiit ja oleme seda Tallinna Linnavalitsusele korduvalt taotlusi esitanud. Paraku suureneb klientide arv ja taksofirmad tõstavad hinda ja nii on taksokasutajate vajadused ebapiisavad. Vajalik on invatakso eelarve suurendamine, mis vastaks klientide tegelikele transpordivajadustele, sest oma pahameele suunavad kliendid koordineerijale.
Tallinna Puuetega Inimeste Kojal on aastaid olnud heal tasemel koostöö ja infovahetus (koosolekud, nõupidamised, ümarlauad jmt) nii Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja linnaosa valitsuste sotsiaaltöötajate vahel.

Ettepanekud klientidelt, koordineerijalt ja vastajatelt:
1)            Tagada informeeritus ja abivajajate teadlikkuse suurenemine, nt infomaterajlid, infopäevad, nõustamisteenused, infolistid jmt;
2)            Viia tasakaalu sihtrühma (raske ja sügava liikumis-, nägemis- ja liitpuudega isikutele) suurenemisel ka invatakso eelarvet, planeerides klientide arvu kasvugaseoses eelarvesse lisarahastust;
3)            Suurendada talvekuudel (novembrist – märtsini) invatakso limiiti väiketakso kasutajatel 32 eurolt 52 euroni, mis oli eelnevatel aastatel võõiuamlik ja Termaki ratastoolibusii klientidelt 8 sõidult 14 sõidule ehk 143,2 eurolt 250,60 euroni;
4)            Kuna taksokaardiga tellijaid numbril 612 0030 on nii palju ja number on tihti hõivatud, siis palume kasutusse võtta lisanumber või suunata hõivatud telefoninumbri korral kõne järgmisele dispetserile;
5)            Lubada taskodel klientide juurde sõitmiseks kasutada bussiradasid, sest praegu on ooteajad veninud pikaks seoses klientide juurde sõitmisel, sest takosd seisavad ummikutes;
6)            2013.aastast rakendub Tallinnas linnakodanikele tasuta ühistransport, kuid invataksokasutajad (eriti ratastoolis inimesed) ei ole võimelised oma puude tõttu ühistransporti kasutama;
7)            Kui limiit on nii väike, millest saab sõita väiketaksoga 3 – 4 sõitu kuus ja ratastooli taksoga 8 pooletunnilist sõitu kuus, siis võiks tekitada nt 5%lise reservi, millest linnaosa saaks lisavajaduseks talonge eraldada avalduste alusel;  
8)            Koolitada juurde invataksojuhte ja suurendada ratastooli taksode arvu, sest praegu on kliente, kes ei saa neile sobival ajal tellimust anda, sest ajad on ka ette tellimisel täis;
9)            Suurendada klientide sotsiaaltranspordi võimalust linnaosade elektriautode kaasabil, sest kui klient ei ole ratastooli kasutaja, siis on teda võimalik arsti juurde viia kohaliku omavalitsuse töötaja elektriautodega;
10)         Toetada poeringi käivitamist kord nädalas, et Põhja-Tallinna 3 sotsiaalmaja elanikud saaksid ligipääsu avalikele teenustele, sh apteeki, kauplusesse, panka jmt;
11)         Jätkata koostööd Tallinna linnavlitse ametite, linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade, töötukassa, haiglate jt valdkonna asutustega, mis tagab klientide parema kvaliteediga teenuste kättesaadavuse.

Tänan kõiki vastajaid, taksokomisjoni liikmeid Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti spetsialiste ja linnaosade puuetega inimeste spetsialiste meeldiva koostöö ja aktiivse osavõtu eest!

Uurimusega on võimalik tutvuda ja need edastatakse järgmiselt:
1)            teenuse finantseerijale - Tallinna Sotsiaal-  ja Tervishoiuametile;
2)            teenust osutavatele taksofirmadele  - Tulika Takso ja Termaki Autopark;
3)            TPIK kodulehele – www.tallinnakoda.ee > trükised ja materjalid > uurimus 2012.a.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...