16. juuni 2009

Rikaste hooldekodu nädalalõpu pakett

Huvitav lugeda, et hooldekodud on alustanud peremajutust, sest kohad on aga tühjad. Nii ongi nutikamad tegevjuhid otsinud klientuuri ka läbi nädalalõpu pakettide ja hindu langetades. Kui mõni hooldekodu on teistest oluliselt parem ja kallim hinna poolest, siis peabki ellujäämiseks ja klientide püüdmiseks midagi ette võtma. Huvitav lugeda sellepoolest, et kui Villa Benita mõtleb, siis Iru hooldekodu tunnistab, et pole veel selle peale tulnud. Mulle meeldivad noored ja oma tööd armastavad inimesed, kes soovivad oma käega asja arendada ja ka eakate inimeste eluolu paremaks muuta. Kui nüüd keegi ka noortekodusid tegema hakkaks nagu on nt Soomes siis oleks küll turgu. Praegu on nii, et lastekodust või oma kodust võib raske puudega 20-30-ndates noor inimene olude kokkusattumisel sattuda vanadekodudesse. Ja neid juhuseid on mitmeid. Kurb, et Eestis veel nii palju arenguruumi on.Aga vanasõnagi ütleb, et loodus tühja kohta ei salli.
Artikkel siis järgmine:

Rikaste hooldekodu pakub ka peremajutust

Lin­na­le kuu­lu­va Iru hool­de­ko­du kin­ni­tu­sel on neil tek­ki­nud sama nõud­lus sellel aas­tal.

End va­rem eelkõige ea­ka­te ko­du­na tut­vus­ta­nud Kei­la lä­he­dal Niitväl­jal asuv Vil­la Be­ni­ta kut­sub nüüdsest veet­ma nä­da­lalõppu ka pe­re või sõpra­de­ga.

Paar kuud üle aas­ta te­gut­se­nud hool­de­ko­du üks oma­nik ja te­gev­ju­hi ko­hu­seid täi­tev Ter­je Kross kin­ni­tab, et uus lä­he­ne­mi­ne on and­nud tu­le­mu­si. „Rek­laam tõi mei­le pal­ju noo­re­ma klien­di,” tõdeb ta. Te­ma sõnul tõi nä­da­lalõpuks pa­ku­tav puh­ke­ko­du­pa­kett kor­ra­ga li­gi 30 ini­mest.

Kros­si sõnul ar­va­tak­se sa­ge­li, et hool­de­ko­dus­se tu­le­kuks peab ole­ma vä­he­malt sa­ja-aas­ta­ne. „Kont­sept­sioo­ni me muut­nud ei ole,” kin­ni­tab Kross, kuid tun­nis­tab, et nüüd vee­da­vad Vil­la Be­ni­tas ae­ga ka 55–60-aas­ta­sed. „Noorim on ol­nud 43-aas­ta­ne.”

Vil­la Be­ni­ta klien­did on jao­ta­tud siis­ki ran­gelt ka­heks. Kui esi­me­sel, maa­pin­na­ga sa­mal ta­san­dil asu­val kor­ru­sel on ene­se­ga ise toi­me tu­le­vad klien­did, siis tei­ne kor­rus on täie­li­kult hool­dus­haig­la tee­nust va­ja­va­te pat­sien­ti­de pä­ralt, kes va­ja­vad näi­teks ae­ga ope­rat­sioo­nijärg­seks taas­tu­mi­seks.

Kross toob näi­te ma­jas ela­nud pe­rest, kus voo­di­hai­ge oli ma­ja tei­sel ja poeg puh­kas alu­mi­sel kor­ru­sel. Sa­muti võivad ta­li­ta­da abi­kaa­sad, kes ei ta­ha tei­ne­tei­sest vä­ga kau­gel ol­la. „Meie juu­rest on lä­bi käi­nud kõik pe­re­must­rid,” lau­sub Kross, näi­da­tes ma­jas asu­vat las­te män­gu­tu­ba.

Kahe nädala pakett

Väi­ke­se, 24-ko­ha­li­se Rae hool­de­ko­du ju­ha­ta­ja Erk­ki Jaak­re sõnul ei ole val­la do­tee­ri­tav asu­tus pe­re­ma­ju­tu­se­le kor­da­gi mõel­nud, sest es­ma­joo­nes tu­leb ra­hul­da­da oma piir­kon­na ini­mes­te va­ja­dus. Sa­ma­su­gu­se võima­lu­se puu­du­mist tun­nis­tab ka suu­re, 385 ko­ha­ga Iru hool­de­ko­du sot­siaaltöö juht Ai­li Vel­lem­äe.

„See va­ja­dus on sel­lel su­vel tek­ki­nud,” lau­sub Vel­lem­äe. „Siia­ni ei ole nõud­lust sel­li­se tee­nu­se jä­re­le ol­nud.” Irus seetõttu pe­re­liik­me ma­ju­ta­mi­se võima­lust ei ole, küll on te­ma sõnul Nõmme hool­de­ko­dus üks sel­li­ne tu­ba. Vel­lem­äe sõnul ei pa­ku Iru ka nn in­ter­vall­tee­nust ehk paa­rip­äe­va­st või ka kuu aja pik­kust tee­nust. Siis­ki on ole­mas 14 täis­ta­su­list koh­ta 305-kroo­ni­se ööp­äe­va­mak­su­mu­se­ga. „Sel­le sees on hool­dus, me­dit­siin ja hu­vi­te­ge­vus,” sel­gi­tab ta, hin­na­tes täi­tu­vu­se heaks, se­da vaa­ta­ma­ta hin­na­le.

Põhivajadustele rajatud äriplaan toob kliente

•• „Oleme hinda langetanud,” viitab Villa Benita juhatuse esimees Terje Kross üldisele majandusolukorrale. Praegu algavad majutuse hinnad Villa Benitas 450 kroonist ööpäevas, nädalalõpu veetmisel 600 kroonist.

•• „Selline äri on rahulik ette-võtmine,” räägib Kross, kelle sõnul näeb äriplaan ette kasumini jõudmist kolme-nelja aastaga.

•• Krossi sõnul on hakanud hooldekodu üles leidma ka väliseestlased ja teiste sekka on eksinud mõni Soome klient. „Spaa on tervenemine läbi vee, aga siin on ka meditsiiniline abi olemas,” selgitas ta. Meditsiinitöötajate kohalolek tähendab, et teenus on 24 tunni jooksul kättesaadav ka esimese korruse elanikele.

•• „Kui esimene hirm saab ületatud, saavad nädalavahetusel puhkekodu külastanud inimestest sageli meie püsielanikud,” märkis Terje Kross.

•• Tema sõnul on majaelanike omavahelise suhtlemise parandamiseks ühine ajalehtede lugemine ja söögitegemine, töötoad ja loengud ning õhtune magus suutäis köögis. Elanikel on ka oma taimekastid, kus kasvatatakse näiteks kobartomatit ja tilli.


Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...