30. detsember 2010

Rahulolu invatakso teenusega 2010

Uurisin kuidas kliendid on rahul invatakso teenusega Tallinna linnas. Selgus, et invatakso teenuse kasutamisega oli rahul püsinud samal tasemel ja isegi tõusnud 100 %-ni ning dispetserite teenindamisega oli rahulolu 100% ja taksoteenuse koordineerimisega, st Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja minu tööga, olid rahul 97,5%.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda viis küsitlust läbi üheksandat korda ja seetõttu on uurimuse tulemused võrreldavad eelmiste aastate tulemustega. Valimisse kuulus iga 10. invatakso magnetkaardi kasutaja. Kokku oli seisuga 01.12.2010 taksoteenuse kehtivaid taksokaarte 927, kusjuures vanim klient on 95-aastane naine ja noorim 3-aastane poisslaps.

Võrreldes eelmise aastaga on eelarve vähenenud invataksoteenusele -8,3% aga lisandunud on 146 uut invatakso kasutajat (kasv + 7%), kellest olid 65 eakat ja 71 tööelalist liikumis- ja nägemispuudega inimest ning 10 lapsele taotles taksoteenust lapsevanem. Ratastoolikasutajaid on juurde tulnud 26. Tööbussiringi kasutas 9 inimest, neist 8 ratastoolikasutajat ja 1 tugiraami kasutaja (2009 – 6 inimest).

Ankeetküsitlus oli kirjalik ja vastamine vabatahtlik, siis oli vastajaid võrreldes eelmise aastaga vähem – 42 klienti (2009 – 48, 2008 – 64 ja 2007 – 46). Kaks valimisse osutunud inimest olid surnud. Vastajatest olid 57,1% naised ja 42,9% mehed, vanuseline koosseis jagunes: 16 – 64-aastaseid oli 59,5%, üle 65-aastaseid – 38,1% ja alla 16aastaseid lapsi 2,4%. Järeldusi on võimalik teha, sest aasta aastalt suureneb puuetega inimeste arv Tallinnas, kuigi rahastus on jäänud samaks.

Kui veel eelmistel aastatel oli talvekuudel invatakso (Tulika Takso) kuulimiit 800 krooni, siis sellel aastal on 500 krooni, mis on sihtgrupi jaoks ebapiisav. Seoses Tallinna linna eelarve kärbetega on jäänud limiit samaks ka talvekuudel. Invabussiteenuse kasutajatel, kes kasutavad Termaki Autopargi AS-i on langenud sõitude arv võrreldes eelmiste aastatega 10 korralt 0,5 tunnist sõidult 8 korrale. Sotsiaalteenuste korraldamiseks aluseks on vastuvõetud sotsiaalteenuste nõuded. Taksoteenuse infomaterjalid on kättesaadavad nii eesti kui vene keeles ka meie kodulehel www.tallinnakoda.ee > taksoteenus all. Sel aastal puudus taksofirmadel vajadus ja huvi taksojuhtide koolitamiseks, kuid korraldasime koostöös Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga koolituse AS Sebe bussijuhtidele, et pöörata tähelepanu erivajadustele ja osata abi pakkuda puudega inimestele.

Küsitlusest selgus, et taksoteenuse kasutamisega oli rahul püsinud samal tasemel ja isegi tõusnud 100 %-ni (2009 – 97,9%, 2008 – 93,9%, 2007 - 64,2%) ja seda, et teenus kerhvemaks on läinud ei arvanud sel aastal keegi (2009 – 2,1%, 2008 – 6,1%, 2007 - 20,7%) ning dispetserite teenindamisega oli rahulolu 100% (2009 – 100%, 2008 – 96,9%, 2007 – 95,7%) ja mitterahuldavaid kliente ei esinenud (2009 – 0%, 2008 – 3,1%, 2007 - 4,3%).

Taksoteenuse koordineerimisega, st Tallinna Puuetega Inimeste Koja tööga olid 42 vastajast rahul 41 vastajat, st 97,5% (2009 – 100%, 2008 – 93,8%, 2007 - 92,5%) vastas jaatavalt ja rahulolematu oli 1 vastaja, mis on 2,5% (2009 – 0%, 2008 - 6,2%, 2007 - 7,1%).

Esmakordselt küsitlesime ka taksojuhte. Ankeete laekus 1 taksojuhilt, kes hindas Tallinna Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatud puuetega inimeste teenindamise koolitust heaks ja ta tundis, et tema lisakoolitust ei vaja. Juht kinnitas, et arusaamatusi ega probleeme klientidega ei esinenud. Samuti hindas heaks dispetšerite tööd tellimuste edastamisel abivajaduse, kliendi asukoha ja limiidi suuruse kohta. Ettepanekuna lisas ta, et limiit invabussikasutajatele võiks olla vähemalt 10 sõitu kuus. Meie toetame igati seda ettepanekut.

Koostöö ja infovahetus (koosolekud, nõupidamised, ümarlauad jmt) on olnud läbi aastate tähtsal kohal Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja linnaosa valitsuste sotsiaaltöötajate vahel. Üles on kerkinud probleem invatakso teenuse rahastusega, sest vajadus on oluliselt suurem kui limiit, mis on ebapiisav. Samas on võrreldes eelmiste aastatega langenud eelarve invatakso kasutamise maht -7,3%, kuid see summa 2 847 570 krooni oli juba kasutatud oktoobriks (2009 – 3 417 770 krooni, 2008 - 2 940 740, 2007 - 3 391 929). Vajalik on invatakso eelarve suurendamine, mis vastaks klientide tegelikele vajadustele. Praegu võimalus invataksot kasutada 2 – 4 korral kuus. Lisavajadus on uutele klientidele teenuse osutamiseks.

Uurimusega on võimalik tutvuda ja need edastatakse järgmiselt:
1) teenuse finantseerijale - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile;
2)
teenust osutavatele taksofirmadele - Tulika Takso ja Termaki Autopark;
3)
TPIK kodulehele – www.tallinnakoda.ee > trükised ja materjalid > uurimus 2010.a.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...