11. veebruar 2013

Uut sissetulekust sõltuvate toetuste kohta

Tavaliselt pöörduvad inimesed sotsiaaltöötaja poole abi samaiseks. Selgitan siis, et kellele ja miks ja kui palju on võimalik toetust küsida. 

Toimetulekutoetust makstakse toimetulekupiiri alusel, milleks on 76,70 eurot kuus, iga järgneva pereliikme kohta lisaks 80% sellest ehk 61,36 eurot (2liikmelisele perele 138,06 eurot, 3-liikmelisele 199,42 eurot jne). 
 
Sellest aastast on uus kord ühekordsete sotsiaaltoetuste (sissetulekust sõltuvad) taotlemiseks, mille alusel ei ole enam lahti kirjutatud kuluread (varem oli nt puuetega inmestel toimetuleku tagamiseks 64 eurot, puudega lapse perele rehabilitatsiooniteenuse osaliseks hüvitamiseks 128 eurot, rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenuse osaliseks hüvitmaiseks 96 eurot, abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks 128 eurot, retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks 160 eurot, teatripiletite maksumuse osaliseks hüvitamiseks 32 eurot), vaid see on määruses alusel järgmiselt:


Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord 
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määrus number 27, jõustumine 01.01.2013
§ 1.  Reguleerimisala: määrusega kehtestatakse Tallinna linna elanikele linna eelarve vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord.Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks toetusteks ja universaaltoetusteks. Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse linnaelanike toimetulekuraskuste leevendamiseks ja universaaltoetusi linnaelanikuks olemise väärtustamiseks. Toetusi määrab ja väljamakseid korraldab isiku Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud elukoha järgne linnaosa valitsus.
§ 2.  Toetuste sihtrühmad, maksimaalmäärad ja määrad. Tallinna Linnavalitsus kehtestab sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad kalendriaastaks:

- lapsele (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane), sh maksimaalmäär toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetusele ja paljulapselise pere laste toetusele Eesti Vabariigi aastapäevaks;

- tööealisele isikule;

- isikule, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine.

- Linnavalitsus kehtestab universaaltoetuste määrad.

- Linnavalitsus kehtestab sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid.

§ 3.  Sissetulekust sõltuvad toetused

Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse:

1) toimetuleku tagamiseks;

2) tervise säilitamise ja taastamisega (taastus- ja hooldusravi, retseptiravimid, vaktsineerimine jms) ja abivahendite soetamisega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks;

3) õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumitega seotud väljaminekute osaliseks hüvitamiseks;

4) lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks;

5) paljulapselise pere lastele Eesti Vabariigi aastapäevaks;

6) toimetulekutoetust saava pere lastele kooliminekul.


§ 4.  Õigustatud isikud. Toetusi määratakse isikutele, kelle:

1) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn;

2) perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast kuus ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast kuus (2013 - 1. pereliige alla 320 euro, 2. 256 eurot ehk 2liikmelisel perel alla 576 eurot, 3. liikmelisel 832 eurot).

§ 5.  Toetuse taotlemine. (1) Taotlus esitatakse rahvastikuregistri andmetel elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale. Taotluses põhjendatakse toetuse vajadust, v.a § 3 punktides 5 ja 6 nimetatud juhtudel.

(2) Kui toetust taotletakse esimest korda, lisatakse taotlusele andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis oleva(te) kinnisasja(de) ning sõiduki(te), väärtpaberite ja muu vallasvara kohta.

(3) Sotsiaalhoolekande osakonna töötajal on õigus toetuse vajaduse hindamiseks:

1) nõuda taotlejalt sissetulekut tõendavaid dokumente, sh väljavõtteid taotleja ja tema perekonnaliikmete pangakontodest, vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid ja dokumente, sh kulutusi põhjendavaid dokumente;

2) teha kodukülastusi;

3) saada andmeid teistelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;

4) nõuda õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumite korral Päästeameti või Politsei- ja Piirivalveameti kirjalikku tõendit.

(4) Taotlejat informeeritakse lisadokumentide esitamise vajalikkusest taotluse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

(5) Taotlus, millele ei ole kümne tööpäeva jooksul selle esitamisest või teate saamisest esitatud otsustamiseks vajalikke lisadokumente, võidakse jätta läbi vaatamata.

(6) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse. 

§ 8.  Sotsiaalhoolekande komisjon. Sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul on sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal või tema asetäitjal õigus:

1) määrata õnnetusjuhtumite, matuste ja muude ettenägemata asjaolude korral toetus perele, kelle sissetulek on § 4 punktis 2 kindlaks määratust suurem;

2) määrata toetust maksimaalmäära ületavas summas;

3) määrata toetust sotsiaalhoolekande osakonna töötaja põhjendatud ettepanekul ilma abivajaja taotluseta. Edasi loe siit.  

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad Tallinna Linnavalitsus 27.12.2012 määrus number 82, jõustumine 01.01.2013.
§ 1.  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad isiku kohta kalendriaastas on järgmised:

1) laps (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane (kaasa arvatud) õpilane) 350 eurot;

2) toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus 32 eurot;

3) paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot;

4) tööealine isik 250 eurot;

5) isik, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vanaduspensioniealine 250 eurot.


§ 2.  Universaaltoetuste määrad

Universaaltoetuste määrad eurodes on järgmised:

1) sünnitoetus 320 eurot;

2) mitmike sünnitoetus 6 392 eurot;

3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 320 eurot;

4) puudega lapse toetus 76.70 eurot;

5) ellusuunamise toetus 320 eurot;

6) pensionilisa, sh toetus 76.70 eurot ja soodustused 52 eurot.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.
Muudatus: Toetust ei maksta ja soodustusi ei anta isikule, kes viibib ööpäevaringsel hoolekandeteenusel ja kelle eest Tallinna linn täielikult või osaliselt tasub hoolduskulusid (29.11.2012 määrus number 27, § 18.  Pensionilisa, 6).

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...