11. november 2014

Muudatused tulumaksusoodustuse nimekirja kandmisel

Muudatused tulumaksusoodustuse nimekirja kandmise tingimustes ja nõuetes (TuMS § 11) alates 01.01.2015

1. juulil 2014 vastu võetud tulumaksuseaduse muudatused toovad kaasa ka muutused tulumaksusoodustusega MTÜ, SA ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise osas.1.    Nimekirja hakkab koostama Maksu- ja Tolliamet.
Maksuhaldur konsulteerib jätkuvalt enne otsuse tegemist asjatundjate komisjoniga, kuid ühingud kantakse ja kustutatakse nimekirjast maksuhalduri otsusega, mitte enam Vabariigi Valitsuse otsusega.
2.    Muudeti paindlikumaks heategevuslikkuse mõistet.
Uue sõnastuse kohaselt  tegutseb ühing heategevuslikult, kui ta pakub kaupa, teenust või muud hüve peamiselt tasuta või muul tulu mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil.
Tulumaksusoodustusega ühingul võib, aga ei pea olema konkreetselt piiritletav sihtrühm (näiteks lasterikkad pered), ühing võib tegutseda ka abstraktsema hulga inimeste või laiema ühiskonna heaks ning seaduse mõte ei ole kogu ühiskonna või muu määratlemata või raskesti määratletava sihtrühma heaks tegutsevate ühingute nimekirjast välistamine.
Seadusest jäeti välja sõna „toetab“, sest kohati on tekkinud arusaam, et justkui ühing peaks tegelema sotsiaaltoetuste maksmisega või muu sarnase tegevusega. Nii see siiski ei ole ja toetamine võib olenevalt ühingu tegevuse iseloomust väljenduda väga erinevates avalikku huvi teenivates tegevustes, mitte tingimata rahaliste toetuste andmises.
Sõnade „muu hüve“ lisamine võimaldab paindlikumalt arvestada ühingute tegevuse mitmekülgset iseloomu.
Üldkättesaav viis ei tähenda küll, et ühingu pakutavale kaubale, teenusele või muule hüvele peaks olema ligipääs igal isikul, kuid see peaks olema kättesaadav ka keskmisest madalama sissetulekuga inimesele. Heategevuslikuks ei saa pidada ühingut, kes lahendab küll mõnd ühiskondlikku probleemi või vajakajäämist, ent teeb seda sellisel moel, et teenus on kättesaadav vaid keskmisest jõukamale või muude tingimuste alusel põhjendamatult piiratud sihtrühmale (näiteks ülejäänud ühiskonnast ebasoodsam seisund).
3.    Sõnastusliku täpsustusena asendati kasumi taotlemise keeld tulu taotlemise keeluga.
Selline täpsustus arvestab paremini ühingute mittetulunduslikku iseloomuga ning järgib mittetulundusühingute seaduse § 1 lg 1 sätestatud põhimõtet, et mittetulundusühingu eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.
Tulu taotlemise piirang ei välista ühingu omatulu teenimist oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, kuid tulu saamine ei tohi olla omaette eesmärk. Niisiis on nimekirja kantud ühingu puhul tulu teenimine küll lubatud, kuid see ei või olla eesmärk iseenesest ja teenitud tulu tuleb kasutada ühingu põhikirjalise, heategevuslikult ja avalikes huvides toimuva tegevuse tarvis.
4.    Leevendati nimekirja kantavate ühingute suhtes kehtivat keeldu vara jaotamisele.
Kui isikud on teinud ühingule annetusi, ei tohi ühing jagada neile vara, tulu ega soodustusi 12 kuu vältel (see keeld ei kehti sotsiaalhooldekandega tegelevale ühingule, usulisele ühendusele ja seotud isikule, kui ta ei saa võrreldes teistega täiendavaid hüvesid ja soodustusi staatusest või positsioonist tulenevalt).
Kuni 2014. aasta lõpuni kehtiva keelu kohaselt ei või ühing jagada oma vara või tulu, anda rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtumis-või kontrollorgani liikmele, ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtumis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
Seadusega muudeti ühingule annetusi teinud isikule soodustuste andmise keeldu leebemaks ja piirati isikutega, kes on ühingule annetanud soodustuse saamisele eelnenud 12 kuu jooksul. Eelnevalt ei olnud ajalist piirangut ning rahaliselt hinnatava soodustuse andmine ei olnud lubatud.
Keelu eesmärk on vältida olukorda, kus annetuse tegija saab ühingult selle eest rahaliselt hinnatava vastustasu ehk sisuliselt ei ole tegemist annetusega, mille olemuslik tunnus on vastutasu puudumine.
5.    Nimekirja ei kanta ühinguid:
5.1.        kes pole tegutsenud vähemalt kuus kuud ja esitanud oma majandusaasta aruannet (va kogudused, kloostrid või välislepingu alusel tegutsev kiriku institutsioon);
5.2.         kes ei kasuta majandustegevusest saadud tulu peamiselt heategevuslikult avalikes huvides;
Muudeti piirangut, mille kohaselt ei kantud nimekirja ühingut, kelle põhitegevus on ettevõtlus, välja arvatud juhul, kui vähemalt 90% ettevõtlustulust, millest on maha arvatud ettevõtlusega seotud kulud, kasutatakse põhikirjalistel eesmärkidel. Uue sõnastuse kohaselt võib ühing majandustegevusega (ettevõtlusega) tegeleda, kuid majandustegevusest saadud tulu tuleb kasutada peamiselt heategevuslikult avalikes huvides. Kui majandustegevusest teenitud tulu suunatakse uuesti majandustegevusse või kasutatakse muul ühingu põhieesmärki mitteteenival viisil, ei ole ühingule maksusoodustuse andmine põhjendatud.
5.3.        kes tegeleb peamiselt mingi kutseala esindajate või ettevõtluse toetamisega.
Uue sõnastuse kohaselt, kui ühingu põhitegevus on avalikes huvides tegutsemine, ei võta kõrvaltegevusena mingi kutseala edendamine ühingult automaatselt võimalust saada nimekirja kantud. On oluline, et antud tegevus ei oleks peamine eesmärk ühingu tegevusel.
6.    Mõiste „ettevõtlus“ asendati „ sõnaga „majandustegevus“, mille tulemusel muudeti kehtetuks loetelu mitteettevõtlusest (TuMS § 11 lg 6).
7.    Nimekirjast kustutakse ühing:
7.1.        kes on esitanud selleks kirjaliku taotluse;
7.2.        kes on vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või või korras või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega;
7.3.        keda lõpetatakse.
Muudeti ühingute nimekirjast väljaarvamise aluseid, osad väljaarvamise alused ei anna maksuhaldurile õigust kaalutlusõiguseks ning teised annavad. Kui ühing esitab taotluse nimekirjast väljaarvamiseks, alustatud on likvideerimismenetlus, kui vähemalt kolm korda järjest on jäetud esitamata aruanne või deklaratsioon õigeks tähtajaks või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega või teda lõpetatakse, siis ühing arvatakse igal juhul nimekirjast välja ning maksuhalduril puudub kaalutlusõigus, kas rikkumine on piisavalt oluline.
7.4.        kellel on tuvastatud tulumaksuvabade stipendiumite (TuMS § 19 lg 6 või 7) maksmise rikkumine;
Kui on tuvastatud stipendiumite maksmise tingimuste rikkumine, on maksuhaldurile antud võimalus otsustada igal juhtumil eraldi, kas tuvastatud rikkumine õigustab ühingu nimekirjast väljaarvamist või mitte. Seega on tegu kaalutlusotsusega, mis võimaldab maksuhalduril arvestada rikkumise tõsidust ja muid asjaolusid. Rikkumise tingimused teeb maksuhaldur kindlaks kontrollimenetluse käigus.
8.    Muudeti nimekirja kandmise taotluse esitamise tähtaegu.
Nimekirja kandmise taotlused tuleb esitada 1. märtsiks või 1. septembriks (eelnevalt 15. jaanuar, 15. juuli) Maksu- ja Tolliametile.
Otsus nimekirja mittekandmise või kustutamise kohta tehakse Maksu- ja Tolliameti poolt teatavaks 1. maiks või 1. novembriks. Ühing kantakse jätkuvalt nimekirja või kustutakse nimekirjast 1. juulist või 1. jaanuarist.
September 2014

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...