1. veebruar 2010

Sõidusoodustused Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis alates 01.02.2010

Kõige tähtsam muudatus alates 01.02.2010.
Märkus: Üliõpilasel, pensionäril, raske või keskmise puudega 16-aastasel ja vanemal isikul ning 3 ja enama lapsega pere vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinnas, ei ole õigust kasutada tallinlase sooduskaarti


Sõidusoodustused Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis alates 01.02.2010

Tasuta sõidu õigus on:
1. eelkooliealisel lapsel;
2. puudega lapsel ja tema saatjal;
3. sügava puudega 16‑aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal;
4. sügava või raske nägemispuudega isikul ja tema saatjal;
5. 65‑aastasel ja vanemal isikul;
6. hoolekandeasutuses viibival lapsel;
7. vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsel;
8. 3 ja enama lapsega pere lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;
9. alla3‑aastase väikelapsega sõitjal;
10. vormiriietuses politseiametnikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;
11. linnaosa valitsuse hooldustöötajal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas, tööülesannete täitmisel;
12. represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul;
13. Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva veondusettevõtte töötajal;
14. Tallinna munitsipaalpolitsei vormiriietuses ametnikul;
15. kaitseväe vormiriietuses ajateenijal;
16. Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul.

S õ i d u s o o d u s t u s e d
Soodustalongi, soodustunnipileti, soodusühiskaardi elektriraudteel või Tallinn-Harjumaa sooduspileti kasutamise õigus on:
1. õpilasel;
2. üliõpilasel;
3. pensionäril;
4. raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul;
5. 3 ja enama lapsega pere vanemal.

Soodushinnaga tallinlase sõidukaardi kasutamise õigus on:
1. õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;
2. üliõpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;
3. pensionäril, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;
4. raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;
5. 3 ja enama lapsega pere vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas.

Soodushinnaga mittetallinlase õpilaskaardi kasutamise õigus on õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinnas.
Tallinna-Viimsi 1. ja 2. tsooni 30 ja 90 päeva täis- ja sooduskaartide kasutamise õigus on ainult rahvastikuregistrijärgsetel Tallinna linna ja Viimsi valla elanikel.
Soodushinnaga mittetallinlase õpilaskaardi kasutamise õigus on:
1. õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinnas;
Soodushinnaga tallinlase õpilaskaardi kasutamise õigus on:
1. õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;
Soodushinnaga tallinlase sõidukaardi kasutamise õigus on:
1. üliõpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;
2. pensionäril, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;
3. raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;
4. 3 ja enama lapsega pere vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas.
Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukites kehtivad alates 01.02.2010 järgmised sõidusoodustustega sõidupiletite hinnad:
http://tallinn.ee/est/g2904s48023
Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrusega number 42 jõustub 01.02.2010 Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...