1. Maksuvaba tulu oli 2010.aastal 27 000 krooni. Kui seda arvestati teile palga maksmisel, ei mõjuta see tuludeklaratsiooni alusel tagasi saadavat rahasummat. Kui aga mitte (võimalik näiteks vanemahüvitise saajate puhul) saate enammakstud tulumaksu 21% ehk kuni 5670 krooni tagasi.

Vanaduspension on maksuvaba kogu ulatuses, kui see ei ületa 63 000 krooni aastas. Lisaks 27 000le kroonile maksuvabale tulule, mida kohaldatakse kõigile tulusaajatele, võib pensionär saada 36 000 krooni pensionit aastas, millelt maksu maha ei arvata. Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis annab maksuvabale tulule saadud hüvitise summa ulatuses lisa, kuid mitte rohkem kui 12 000 krooni aastas.


2. Lisaks enda maksuvabale tulule on lapsevanemal, kel on kaks või enam kuni 17-aastast last, õigus täiendavale maksuvabale tulule iga lapse kohta alates teisest. See tähendab, et iga lapse kohta alates teisest saab üks vanematest tagasi täiendava 5670 krooni. Täiendavat maksuvaba tulu saab vanem arvesse võtta ka siis, kui laps sündis 31. detsembril 2010. Eeltäidetud tuludeklaratsioonil kuvatakse laps lapsetoetuse saajast isiku tuludeklaratsioonil. Abikaasade ühisdeklaratsioonis saab lapse andmed ümber kanda teise abikaasa deklaratsiooni poolele, kui tegemist on ühise lapsega. Lapse saab enda deklaratsiooni kanda ka ametlik eestkostja.

3. Maksuvabad on endale kodu ostmiseks võetud laenu või liisingu intressid. Selleks, et see makstud intressid tuludeklaratsoonil kajastuks, tuleb internetipangast info maksuametisse üle kanda. Maksuvaba on ainult sellise laenu intress, millega on ostetud kodu iseendale - see tähendab, et laenuga ostetud kinnisvara peab tulumaksu tagasi saamiseks olema tulu deklareerija nimel. Näiteks lastele või vanematele ostetud korteri laenu intressidelt tulumaksu tagasi ei saa. Kui kodu on soetatud kahasse ja ka laen on kahe peale, kajastuvad pool tasutud intressidest ühe ja pool teise deklaratsioonis.

4. Koolituskulud on maksuvabad. See hõlmab näiteks lasteaiatasu, keelekursusi, autokooli eest makstud summasid jne. Lasteaiatasu puhul ei ole koolituskulu toiduraha, küll aga on koolitused ja osalustasu. Kui laps õpib tasulises koolis või ülikoolis, saab tagasi küsida tulumaksu ka koolimaksult.

Et tulumaks tagasi saada, peab koolituse pakkujal olema riiklik koolitusluba. Seda, kas koolil on olemas kehtiv koolitusluba või registreering, saab kontrollida Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel asuvast Eesti Hariduse Infosüsteemist. Reegel on, et tulumaks tagastatatakse sellele, kelle kontolt tasuti. Seega ei tasu näiteks imeks panna, kui lapse trennimaksed kajastuvad vanaisa deklaratsioonis, kuigi trenni registreerijaks oli ema või isa. Andmed koolituskulude kohta saadavad maksuametisse enamasti koolitajad, ent tasub siiski ka ise tähelepanelik olla - ette võib tulla vigu või unustamisi.

5. Kingitused ja annetused on maksuvabad. See tähendab, et kui olete näiteks loomade varjupaiga või mõne toetusfondi püsitoetaja, saate riigilt tagasi aasta jooksul tehtud annetuse summast 21%, aga mitte suuremas ulatuses kui 5% aastas teenitud tulult. Annetused kajastuvad eeltäidetud deklaratsioonis juhul, kui annetuse saaja on tulumaksusoodustuse saaja ning annetuse kohta on olemas dokumentaalne tõestus. Poetades annetuskasti 5-eurose, tulumaksutagastusele ilmselgelt loota ei saa, kuid panga vahendusel tehtud annetuste info peaks kajastuma eeltäidetud deklaratsioonil. Kui see nii ei ole, tuleks ühendust võtta annetuse saajaga, et viimane andmed maksuametile edastaks.

6. Maksuvabad on ka pensionisammaste maksed. Vabatahtliku III samba maksete puhul on need maksuvabad ulatuses, mis ei ületa 15% mullu teenitud tuludest.

7. 2010. aasta on viimane aasta, kus elatise maksja saab selle oma tuludest maha arvata ning saajal tuleb saadud elatis deklareerida ning tasuda sellelt tulumaks. 2011. aastal makstud ja saadud elatis deklareerimisele ei kuulu. Et elatis tuludest maha arvata, peab selle maksmise aluseks olema notariaalne kokkulepe või kohtuotsus, mitte lihtsalt omavaheline kokkulepe. Elatise maksja ei saa deklareerida mingeid muidu kulutusi, mille eest ta on tasunud, näiteks rõivad või uus arvuti lapsele. Kui elatis on ainuke ainukese sissetulek ja tulu jäi 2010. aastal alla 27 000 krooni, tuludeklaratsiooni esitama ei pea. Kõikide tulude osas kokku arvestatakse maksuvaba miinimumi.

8. Abikaasadel tasub esitada ühisdeklaratsioon, nii saab maksusoodustusi paremini ära kasutada. Viimane kehtib eriti juhul, kui üks abikaasadest ei ole saanud tulu kõigi 12 kuu eest. Koos deklaratsiooni tehes on tulumaksuvaba summa kokku 54 000 krooni. Näiteks kui ühel abikaasal puudus sissetulek, on töötaval abikaasal võimalik saada maksutagastust 27000*21%=5670 krooni (362,38 eurot). Ühisdeklaratsioonis on soodustuste määr koolituskuludelt, annetustelt ja eluasemelaenu intressidelt kokku 100 000 krooni, kuid mitte enam kui 50% teenitud tuludest. Tulud ja kulud liidetakse - näiteks mõlema abikaasa tehtud väärtpaberitehingute tulud-kulud annavad võimaluse vähendada kahjumi korral teise abikaasa maksukohustust. Ühisdeklaratsiooni saavad esitada abikaasad, kes olid 2010. aasta 31. detsembri seisuga ametlikult abielus. Ühise deklaratsiooni saab esitada ka siis, kui abikaasa suri möödunud aastal. Deklaratsioon tuleb sel juhul esitada MTA kohalikus teeninduskohas, sest lahkunud abikaasa andmed ei ole elektroonses registris enam aktiivsed.

9. Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi maha arvata kokku kuni 50 000 krooni, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust. Oluline on ka see, et oleksite maksu eelnevalt riigile tasunud. See tähendab, et kui teenisite mullu näiteks 60 000 krooni, saate kulutusi maha arvata ainult kuni 30 000 krooni. Kui Teil on näiteks lisaks muudele mahaarvatavatele kuludele õigus kasutada ka teise lapse tulumaksusoodustust, siis seda ei ole lihtsalt kusagilt tagastada.

10. Noored, kes on töötanud vaid mõned kuud aastas ja tasunud tulumaksu vähem kui 5670 krooni, saavad kogu tulumaksu tagasi. Kui maksusoodustused on aasta kestel tulumaksu kinnipidamisel täies ulatuses arvesse võetud, siis tuludeklaratsiooni esitama ei pea.

11. Kui koolituskulu või palga väljamakse oli tehtud jaanuaris 2011, läheb see 2011. aasta tuludesse ja deklareerida saate seda tuleval aastal.

12. 2010. aasta tulud deklareeritakse kroonides. Tulumaks tagastatakse eurodes, samuti tuleb juurde maksta tulumaksu eurodes. Juurdemaksmiseks ei määrata summat, mis jääb alla 10 euro, ka tagasi ei saa alla 10 euro suurust makset.