Käesolevast õppeaastast peab õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama riigieksami eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles ning gümnaasiumi koolieksami, õpilasuurimuse või praktilise töö.
Eesti keele riigieksamite korralduses muudatusi ei ole. Matemaatika riigieksami puhul peab õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel. Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel järgmised valikuvõimalused: sooritada riigieksamina Innove vahendusel rahvusvaheline prantsuse, saksa või vene keele eksam tasemel B1 või B2, esitada eksamile registreerimisel vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendav dokument varem omal kulul sooritatud ja riigi tunnustatud inglise, prantsuse, saksa või vene keele (võõrkeelena) rahvusvaheliselt eksamilt või sooritada riigi koostatav inglise keele riigieksam (B1- ja B2-tase koos). Innove vahendusel tehtavatelt võõrkeeleeksamitelt saab rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse.

Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar. Sellest õppeaastast on võimalik riigieksamitele registreeruda eksamite infosüsteemis aadressil https://eis.ekk.edu.ee/. Õpilased saavad registreerimise kohta täpsemat infot oma koolist. Varem lõpetanud saavad eksamitele registreeruda riigiportaali www.eesti.ee vahendusel.
2014. aasta riigieksamid algavad 23. aprillil eesti keele kui teise keele kirjaliku osaga ning lõpevad 12. juunil saksa keele riigieksami suulise osaga. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja allalaaditavad 20. juunist riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnas.